Teknik Heyet Çalışmalara Hız Verdi

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ile res­mi söz­leş­me­nin ar­dın­dan bir ara­ya ge­len Tek­nik He­yet yo­ğun me­sa­iye baş­la­dı.

Ön­ce­ki ak­şam Ço­rum’a ge­le­rek res­mi söz­leş­me­yi im­za­la­ya­rak gö­re­ve baş­la­yan Fah­ret­tin Say­han, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya, Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ve An­tre­nör Ser­kan Gü­ney’den olu­şan tek­nik ko­mi­te trans­fer­de gö­rüş­me­le­re hız ver­di.

Tek­nik He­yet ön­ce­lik­le iç trans­fer­de­ki isim­le­ri ma­sa­ya ya­tır­dı ve on­lar­la gö­rüş­me­le­re baş­la­dı. Bu gö­rüş­me­ler­de an­laş­ma sağ­la­na­cak isim­le­re gö­re dış trans­fe­re yö­ne­le­cek­ler.

Öte yan­dan, iç trans­fer­de genç isim­ler Mü­ca­hit Hak­tan Karabulut, Mehmet Zahit Çınar ve Se­lim Dil­li’nin dün ak­şam sa­at­le­rin­de gö­rüş­mek üze­re Ço­rum’a gel­dik­le­ri öğ­re­nil­di.

İlk yorumu siz yapın..

Bir Cevap Yaz

E-Posta Hesabınız Yayımlanmayacaktır.


*


*